Translate

onsdag 1 september 2021

Frågor och svar

 Här kan du ställa din fråga, så försöker vi finna svaret från Bibeln med rätt tolkning.

torsdag 23 april 2020

Coronatider - Herrens andra tillkommelse - reningen från synd.

Herren Jesus kommer snart och hämtar sin brud. Vi upplever nu en kris på jorden som saknar motstycke. Människor sjuknar in i Covid 19, ekonomin kraschar, de religiösa tittar oroligt på varandra och undrar, var är Gud?  

Det blir en påminnelse för dem som sover att Herren är skaparen av himmel och jord. Han är på väg att rena jorden från all synd, men detta är bara uppstarten, eller födslovåndan före den stora vreden.

Varningsklockan ljuder, basunen ljuder, nu är det dags att fylla på olja i våra lampor för Herren står för dörren och knackar. Vill vi öppna upp dörren år Herren Jesus?

Jesaja 1: 27-31
27Sion skall genom rätt bliva förlossad och dess omvända genom rättfärdighet.
28Men fördärv skall drabba alla överträdare och syndare, och de som övergiva HERREN, de skola förgås.
29Ja, de skola komma på skam med de terebinter som voro eder fröjd; och I skolen få blygas över de lustgårdar som I haden så kära.
30Ty I skolen bliva såsom en terebint med vissnade löv och varda lika en lustgård utan något vatten.
31Och de väldige skola varda såsom blår, och deras verk såsom en gnista, och de skola tillsammans brinna, och ingen skall kunna släcka.Jesaja 2: 8-17
8deras land är ock fullt av avgudar, och sina egna händers verk tillbedja de, det som deras fingrar hava gjort.
9Därför bliva människorna nedböjda och männen ödmjukade; du kan icke förlåta dem.
10Fly in i klippan, och göm dig i jorden, för HERRENS fruktansvärda makt och för hans höga majestät.
11Ty människornas högmodiga ögon skola bliva ödmjukade, och männens övermod skall bliva nedböjt, och HERREN allena skall vara hög på den dagen.
12Ty en dag har HERREN Sebaot bestämt, som skall komma över allt stolt och övermodigt och över allt som är upphöjt, och det skall bliva ödmjukat,
13ja, över alla Libanons cedrar, de höga och stolta, och över alla Basans ekar;
14över alla höga berg och alla stolta höjder,
15över alla höga torn och alla fasta murar,
16över alla Tarsis-skepp, ja, över allt som är skönt att skåda.
17Och människornas högmod skall bliva nedböjt och männens övermod nedbrutet, och HERREN allena skall vara hög på den dagen.

Jesaja 13: 4-9
4Hör, det larmar på bergen såsom av ett stort folk. Hör, det sorlar av riken med hopade hednafolk. HERREN Sebaot mönstrar sin krigarskara.
5Ifrån fjärran land komma de, ifrån himmelens ända, HERREN och hans vredes redskap, för att fördärva hela jorden.
6Jämren eder, ty nära är HERRENS dag; såsom våld från den Allsvåldige kommer den.
7Därför sjunka alla händer ned, och alla människohjärtan förfäras.
8Man förskräckes, man gripes av ångest och kval, ja, våndas såsom en barnaföderska. Häpen stirrar den ene på den andre; röda såsom eldslågor äro deras ansikten.
9Se, HERRENS dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som där bo.

1 Tess. 4:15-18
”Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord.”

Jag avslutar med 1 Tess. 4: 15-18, för vi vill ju vara med i bortryckelsen och slippa Guds vrede. Herre förlåt oss alla våra synder i Jesu Kristi namn.

lärjungen

torsdag 26 maj 2016

Jesus är Herren

På sajten APG. 29 så erkänner de att Jesus är Herren och Gud. Frågan är om de också erkänner Honom som den ende Guden? Svar: Nej, de anser att det finns två personer till som gör anspråk på att vara Gud.

Så här står det på APG. 29 i ämnet "Jesus är Herren", vilket är en bra början på förståelsen att Jesus är ensam Gud. Efter deras inlägg så fyller jag på med 3 bibelcitat från gamla testamentet som gör det svårt för dem att få ihop frågan om gudomens hemlighet. Vart tar alla deras personer vägen?

Hämtat från APG. 29

                                      Jesus är Herren


De första kristna bekände att Jesus är Herren. Att han är Gud! Den kristnes trosbekännelse är alltså att Jesus är Gud! 

Att de kristna bekände Jesus som Gud förstod till och med hedningarna. Plinius den yngre skriver cirka år 110 så här om de första kristna:

”De träffades på en bestämd dag innan det var ljust, och riktade en form av bön till Kristus, som till en gudomlighet.”

I Bibeln råder det ingen tvekan. Där bekänner de Jesus som Herren:

Joh 21:7

Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han på sig ytterplagget, för han var lätt klädd, och kastade sig i sjön.

Apg 20:35 

I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sade: Det är saligare att giva än att taga."

Apg 26:15 

Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer.

När du bekänner att Jesus är Herren - Gud - då blir du frälst: 

Rom 10:9 

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

Det var denna bekännelse som de första kristna hade. Är det din bekännelse också? 

Rom 14:14 

Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent.

1 Kor 9:1 

Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren?

1 Kor 12:3 

Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannad är Jesus", och att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande.

Fil 2:11 

och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

1 Tess 2:15 

de som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiender till alla människor,

1 Tess 4:1 

För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta.

1 Tess 4:16 

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.

Till sist ska jag bevisa att när bibeln säger att Jesus är Herren betyder den bekännelsen att Jesus är Gud. 

Mark 5:19-20 

Men Jesus tillät det inte utan sade: "Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig." Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis allt vad Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade sig.

Luk 8:39 

"Vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig." Och han gick och ropade ut över hela staden allt vad Jesus hade gjort med honom.

I Markus evangelium står det att Jesus är Herren och i Lukas står det att han är Gud. Herren och Gud är alltå samma sak. Dessutom ser vi åter igen Bibelns vittnesbörd att Jesus är Gud!


Här följer tre bibelcitat från gamla testamentet som visar att endast Herren Jesus är Gud och Han är ensam Israels Gud.


”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en” (5 Mos.6:4) 

”Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han. Från himmelen har han låtit dig höra sin röst för att undervisa dig, och på jorden har han låtit dig se sin stora eld, och du har hört hans ord ur elden. Eftersom han nu älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, och själv med sin stora kraft förde dig ut ur Egypten, och fördrev för dig folk som voro större och mäktigare än du, och lät dig komma in i deras land och gav det åt dig till arvedel, såsom nu har skett, därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan; och du skall hålla hans stadgar och bud, som jag i dag giver dig, på det att det må gå dig väl och dina barn efter dig, och på det att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig för all tid.” (5 Mosebok 4:35-40) 

”Men I ären mina vittnen, säger HERREN, I ären min tjänare, den som jag har utvalt, på det att I mån veta och tro mig och förstå, att det är jag; före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen komma. Jag, jag är HERREN, och förutom mig finnes ingen frälsare.” (Jesaja 43:10-11)

Jesu Kristi frid
lärjungen

onsdag 25 maj 2016

En dikt


Fotspår i sanden 

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram.

Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. "Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig när jag behövde Dig mest.

HERREN svarade: "Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig.

Författaren okänd

tisdag 24 maj 2016

På sjuka skola de lägga händerna, och de skola bliva friska

I Markus evangelium 16:17-18 står något viktigt som Jesus sa innan Han blev upptagen i himmelen.

"Och dessa tecken skola åtfölja dem som tror: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål, ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga sina händer,och de skola då bliva friska"

Efter det att Jesus hade sagt detta så blev Han upptagen i himmelen. Därefter följer vers 20 som visar på de kristna i full verksamhet. Där står:
"Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken, som åtföljde det" (Mark. 16:20)

Det är alltså Herren Jesus som verkar i de kristna. Vi är endast redskap åt Honom. Så när vi lägger våra händer på de sjuka så lyder vi Guds befallning och Herren Jesus som har all makt i himmelen och på jorden kan då verka enligt Hans viljas behag. Herren stadfäster Ordet som vi predikar. Predikar vi i enlighet med Guds vilja så stadfäster Han det med tecken och under. Genom sanningens Ord så framträder Jesus i våra liv och göres levande i våra hjärtan.

Dessa tecken som sker bland de sanna kristna ska inte förväxlas med  dem som säger "Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar" (Matt. 7:22)

Varför? Jo för att Jesus själv säger i versen efter, vers 24 att "Därför, var och en som HÖR dessa mina ord och GÖR efter dem, han må liknas vid en förtåndig man, som byggde sitt hus på hälleberget"

De förra kallar Jesus för ogärningsmän och Han kommer svara dem att Han aldrig har känt dem. Det betyder att de aldrig blev frälst och mottog den Helige Andes GÅVA (ental). Nådegåvornas smörjelse under mötena gillade de, men Guds Gåva till oss i våra hjärtan ville de inte taga emot. Det är nämligen så att den som blivit frälst har mottagit Jesus Kristus som invärtes lärare i sitt hjärta. Han leder oss fram i sanningens Ord för Jesus Kristus är VÄGEN, SANNINGEN och LIVET.

Alla sanna kristna är på VÄGEN för Jesus vägleder oss med GUDS ORD och behåller vi den rätta kursen, så vinner vi det EVIGA LIVET.

Genom att tro på sanningens Ord och lyda Jesu befallningar så låter vi Herren verka genom oss och Han vill att vi prisar Honom då vi lägger våra händer på de sjuka, och de skola då bli friska. Det är Herrens verk och det är Honom vi ska tacka. När människan blir i focus, det är då allt blir så fel.

Den som TROR sanningen och predikar den, där stadfäster Gud detta genom de tecken som åtföljs i Herren Jesu Kristi namn. Gud stadfäster ingen villolära. Hans tecken åtföljs inte då. Han har ALDRIG känt dem.

Är du döpt som bibeln säger? I Apostlagärningarna kap.2 vers 38 står:

"Gören bättring och låten ALLA döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande"

Kraften ligger i Guds Ord och inte i några människoläror. Varför döps så många i Faderns och Sonens och den Helige Ande namn, när detta inte visar på Guds egna namn. Det här är ju egenskaper som visar på vad Gud är och som satan också vill efterlikna. Det finns bara ett namn som är oss givet och detta namn är över alla andra namn. Det namnet är Jesus Kristus och Honom ska vi tillbe i allt, både i ord och handling.

Herrens välsignelse i Jesu Kristi´namn
/lärjungen


onsdag 18 maj 2016

Tillbedjan av tre gudar. Vilka är de?


Genom den katolska kyrkan så finns ursprungsarvet från koncilerna att människor tillber flera gudar. Därför tillber de en person som är Fadern. En annan som är Sonen och det tredje tillbedjelseobjektet som är den Helige Ande. De säger att de är skiljda åt, men i en Gudom. Detta är den största av alla lögner som satan lyckats med.

För det första så går det inte att dela Gud i tre bitar. Gud är odelbar.

För det andra så är Fadern oskapad och Sonen förstfödd före skapelsen (Irenaeus, Justinus Martyren m.fl tidiga fäder).

För det tredje så är det Herren Jesus som är Guds Ord, vilket är lika med Faderns Ord. Det var således Jesus Kristus som vandrade, obs. vandrade fullt synlig i Edens lustgård tillsammans med Adam och Eva. Fadern som är Ande kan inte ses synlig och vandra såsom Jesus gjorde, MEN Anden var med Jesus, för i Jesus bor från evighet Gudomens hela fullhet lekamligen. Fadern och Sonen i en oskiljbar enhet.

Varför behövde Gud uppenbara sig i Sonens gestalt. Varför inte bara vara Fadern? Svar: Därför att den oskapade Guden, Fadern kunde inte uppenbara sig i skapelsen så att vi kunde identifiera Honom. Därför födde/skapade Fadern sig en kropp och gestalt innan Han började skapa något. Från evighet födde Han Sonen, Gud i människogestalt och skapade därefter människan till sin avbild. Därför består människan av ande, själ och kropp. Det gör Sonen också.

I köttet var Han, Jesus efter att ha blivit avlad av Helig Ande. Jesus har utgått från Fadern. Han kom från Fadern och gick tillbaka till Honom.

I gamla testamentet sågs Han, Jesus med sin himmelska boning d.v.s själen.

Från Anden har Jesus fötts/utgått, för det är Faderns vilja. Jesu Ande och själ är den enda Guden som vi ska tillbe. När Jesus var i köttet på korset så övergav Fadern (Anden) honom. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig, sa Jesus. Detta skedde för att Han var i köttet och tog alla våra synder på sig. Han gjordes till förbannelse inför Gud, för vår skull. Förbannad vare allt som är upphängt på trä, såsom skriften säger. På tredje dagen uppstod Han från det döda och Livets Ande, Guds Ande, Faderns Ande återgick till Honom. Han vann segern över det onda. Om vi tror Honom och följer Honom genom helöverlåten omvändelse och dop i Hans namn, i Jesu Kristi namn, så blir vi frälst. Då följer löftet om den Helige Ande såsom gåva till oss. Detta löfte har Gud lovat oss. Det står skrivet:

"Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst" (Mark.16:16)

"Gören bättring och låten ALLA döpa eder i JESU KRISTI namn till edra SYNDERS FÖRLÅTELSE, då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller LÖFTET och edra barn, jämväl ALLA DEM SOM ÄR I FJÄRRAN, så många som Herren, vår Gud KALLAR"

Kyrkorna såsom pingstvänner och alla andra skökosystrar tror inte på detta löfte, utan följer den katolska kyrkans lära från Nicea år 325. Därför har Guds äkta helade kraft försvunnit mer och mer från dem. De tillber tre gudar, tre olika tillbedjelseobjekt. Därför har Gud utspytt dem för de är ändetidens falska Laodicea församling som inte ville ta emot hela sanningen i vår tid. Det går med dem som det gjorde med judarna när Jesus kom i köttet. De kände inte igen Honom som deras Gud, HERREN.

"Fadern är i mig (Jesus) och jag är i Fadern" (Joh. 10:38)
HUR MÅNGA PERSONER BLIR DET? SVAR: EN PERSON MED HELA GUDOMENS FULLHET. ANDEN SOM BOR I GESTALTEN FULLT UT I DENNA SKAPELSE.

Två personer kan inte bo i en person, men Guds Ande kan bo i en person. Fadern har fött sig från evighetenas evighet en kropp och det är Faderns egna kropp. Han heter Jesus Kristus.

Herrens frid i Jesu Kristi namn
lärjungen

tisdag 10 maj 2016

Faderns namn - den Helige Andes namn = Jesus Kristus

Den Helige Andes namn är Herren Jesus Kristus. Varför? Jesu Ande är den Helige Ande. Gud till Ande, Kropp och Själ. Guds uppenbarade trefaldighet enl. Psaltaren, Psalm 99, där Herren Jesus är konungen då folken darra.

”Herre, låt oss se Fadern, så hava vi nog.” Jesus svarade honom: ”Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Huru kan du då säga: ’Låt oss se Fadern’? Tror du icke att jag är i Fadern, och att Fadern är i mig? De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk. Tron mig; jag är i Fadern, och Fadern i mig. (Joh.14:8-11)

"Jag skall inte lämna eder faderlösa, JAG SKALL KOMMA TILL ER" (Joh.14:18)

"Ni är redan nu rena på grund av det ord som jag har talat till er" (Joh.15:3)

"Detta har jag talat till er i bildspråk. Men den tid kommer, då JAG (OBS JAG) inte längre skall tala till er i bildspråk, utan ÖPPET FÖRKUNNA FÖR ER OM FADERN" (Joh.16:25)

”Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt. 18:20)

De tidiga fäderna såsom Irenaeus, Justinus Martyren m.fl. såg gudomen där Faderns två händer som verkar på jorden är Sonen och den Helige Ande. Sonen är den ena handen medans den Helige Ande är den andra handen. Då förstår vi detta bibelcitat:

”Ja, Fadern, som har sänt mig, han har själv vittnat om mig. Hans röst haven I aldrig någonsin hört, ej heller haven I sett hans gestalt,” (Joh. 5:37)

Vem var det som vandrade i Edens lustgård tillsammans med Adam och Eva? Svar enl. Irenaeus och de tidiga kyrkofäderna JESUS KRISTUS.

Vem följde Israelerna och talade till profeterna i gamla testamentet? Svar enl. Ireaneus och de tidiga kyrkofäderna JESUS KRISTUS. Detta kan vi även förstå då vi läser 1 Kor. 10:1-4.

”Ty jag vill säga eder detta, mina bröder: Våra fäder voro alla under molnskyn och gingo alla genom havet; alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses; alla åto de samma andliga mat, och alla drucko de samma andliga dryck — de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus.”

Vilket namn har Gud? JESUS KRISTUS

Ska vi förklara gudomen till ett litet barn på det enklaste sättet då är följande bibelcitat bra. Jesus sa:

”Fadern är i mig, och att jag är i Fadern” (Joh. 10:38) ANDEN (oskapad) i KROPPEN (förstfödd) Vem är det? Svar: Herren Jesus Kristus.

Det är Sonen som är personen, inte Anden för Anden (Fadern) kan bo i Sonen, därför sa Jesus ”den som har sett mig, han har sett Fadern”

Frid i Herren Jesu namn lärjungen

torsdag 26 november 2015

Bibelcitat som motbevisar läran om treenigheten


Jag kommer att uppdatera detta ämne och fylla på med fler bibelcitat vart efter. Syftet är att visa på att läran om treenigheten är och förblir en människolära. Den utgår efter att Gud är tre skiljda personer inom en gudom. Bibeln säger dock att Herren är en.

Startskottet för denna formaliserade människolära skedde vid kyrkomötet i Nicea år 325.  
I Eusebios kyrkohistoria får vi en sammanfattning av översättaren Olof Andren, sid. 11,

"Majoriteten av konciliet ville uttrycka Kristi gudom i enbart bibliska termer liksom Eusebios. Tillsammans med de andra gav han efter för kejsarens påtryckningar och antog uttrycket ”av samma väsen (homoousios) men liksom många andra gjorde han det långt ifrån helhjärtat."

Därför ska vi nu uttrycka Kristi gudom i enbart bibliska termer och påvisa att läran om de tre personerna i gudomen är en falsk lära och att dessa tre tillbedjelseobjekt är dyrkan av flera gudar. De faller redan på första budet. ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”

Uppdaterad 20 dec. 2015

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud"
(Joh. 1:1)

"Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi. Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna därom och förkunna för eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.”
(1 Joh. 1:1-3)

”Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig”
(1 Joh. 2:1)

”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud; och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den som är född av honom.”
(1 Joh. 5:1)

”Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son. Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Guds Son, han har icke livet.”
(1 Joh. 5:11-12)

”Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.”
(1 Joh. 5:20)

”Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva.”
(Jak. 2:19)

"honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen."(Jud. 25)

”Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk”
(Rom. 1:20)

”så visst som Gud är en, han som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro, så ock de oomskurna genom tron.”
(Rom. 3:30)

”Dem tillhöra ock fäderna, och från dem är Kristus kommen efter köttet, han som är över allting, Gud, högtlovad i evighet, amen.”
(Rom. 9:5)

”Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.”
(Rom. 11:36)

”honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen.”
(Rom. 16:27)

Uppdaterad 12 dec. 2015

"Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp"
(2 Tess. 2:16)

”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus”
(1 Tim. 2:5)

Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: ”Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.”
(1 Tim. 3:16)

”Inför Gud, som giver liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen, manar jag dig att, själv utan fläck och tadel, hålla vad jag har bjudit, intill vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse, vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre, han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.”
(1 Tim. 6:13-16)

”medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse”
(Tit. 2:13)

”Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han — sedan han hade utfört en rening från synderna — satt sig på Majestätets högra sida i höjden.”
(Hebr. 1:1-3)

”Och om I såsom Fader åkallen honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandren ock i fruktan under denna edert främlingsskaps tid”
(1 Pet. 1:17)

Uppdaterad 7 dec. 2015

"Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten"
(1 Tim.3:16)

Uppdaterad 4 dec. 2015

"Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen"
(Kol.2:9)

Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.
I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.”
(Kol.1:13-17)

"Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus; ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal"
(Kol.2:2-4)

Uppdaterad 2 dec. 2015

”Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet. Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull. Ty den Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken. Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.”
(2 Kor.4:4-7)

"om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finns i himmelen och på jorden."
(Efe.1:10)

"en kropp och en Ande, liksom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse - en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla."

(Efe.4:4-6)

"han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämligheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja intill döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden, och för alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre."

(Fil.2:6-11)

"Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn"

(Matt.28:19)

"Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse"
(Apg.2:38)

Från 26 nov. 2015

”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en” 
(5 Mos.6:4)

"Jesus svarade: "Det förnämsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och allt ditt förstånd och av all din kraft"
(Mark.12:29-30)

"Och HERREN skall då vara konung över hela jorden, ja på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett"
(Sakarja 14:9)

"Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt, också de onda andarna tro det och bäva"
(Jak.2:19)

”så visst som Gud är en, han som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro, så ock de oomskurna genom tron.”
(Rom.3:30)

”Men I ären mina vittnen, säger HERREN,
I ären min tjänare, den som jag har utvalt,
på det att I mån veta och tro mig
och förstå, att det är jag;
före mig är ingen Gud danad,
och efter mig skall ingen komma.
Jag, jag är HERREN,
och förutom mig finnes ingen frälsare.” 
(Jesaja 43:10-11)

”Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han. Från himmelen har han låtit dig höra sin röst för att undervisa dig, och på jorden har han låtit dig se sin stora eld, och du har hört hans ord ur elden. Eftersom han nu älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, och själv med sin stora kraft förde dig ut ur Egypten, och fördrev för dig folk som voro större och mäktigare än du, och lät dig komma in i deras land och gav det åt dig till arvedel, såsom nu har skett, därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan; och du skall hålla hans stadgar och bud, som jag i dag giver dig, på det att det må gå dig väl och dina barn efter dig, och på det att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig för all tid.” 
(5 Mosebok 4:35-40)

”Men HERREN är en sann Gud,
han är en levande Gud
och en evig konung;
för hans förtörnelse bävar jorden,
och folken kunna icke uthärda hans vrede.
Så skolen I säga till dem:
De gudar som icke hava gjort himmel och jord,
de skola utrotas från jorden och ej få finnas under himmelen.”
(Jeremia 10:10-11)

tisdag 3 november 2015

När är hedningarnas tider fullbordade?


Bibeln talar om en tid då hedningarna i fulltalig skara kommit in. Hedningarnas tid är därefter avslutad. Vad betyder det? När började denna tidpunkt? Låt oss läsa ur Joh.1:9-12 och se hur allt började.

"Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom. Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn."

När bibeln talar om att hans egna icke togo emot honom, så menas det barn från Israel, eftersom Jesus såsom människa i köttet är född av Davids säd, (Rom.1:3) och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, (Rom.1:4).

Paulus säger i Rom.9:25-26 följande:

"Det folk, som icke var mitt folk, det skall jag kalla mitt folk, och henne som jag icke älskade skall jag kalla min älskade. Och det skall ske, att på den ort, där det sades till dem "I ären icke mitt folk" där skola de kallas den levande Gudens barn"

När bibeln talar om "hans egna" då menas det Israels barn, hans egendomsfolk efter löftet, medans vi kallas för hedningar.

Då kan vi se att hedningarnas tider påbörjades då evangelium om Herren Jesus predikades och togs emot i tro. Detta var i överrensstämmelse med Guds frälsningsplan för alla "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv" (Joh.3:16)

Nu ska vi studera några bibeltexter, när hedningarnas tider äro fullbordade.

"Och Jerusalem skall bliva förtrampat av hedningarna, till dess att hedningarnas tider äro fullbordade"
(Luk.21:24)

”Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; och så skall hela Israel bliva frälst” 
(Rom. 11:25-26)

Genom Guds Ord så uppenbaras ledtrådar när hedningarnas nådatid avslutas. Hedningarna ska i fulltalig skara komma in och så skall Israel, kvarlevan bliva frälst. Israel kommer snart att ta emot Jesus som deras Messias och Herre. 

Frågan är om inte Gud redan har vänt sitt ansikte mot Israel och strider för dem, samtidigt som hedningarna börjar drabbas av förbannelse. Endast de som är i Kristus blir skonade.

Hedninganas välstånd och den kristna undervisningen i skolorna avslutades på 60-talet. Därefter har det gått utför med all moral. Kyrkor och samfund har gått in under avfallet. Lägg noga på minnet vad som händer under 60-talet.

Var och en som läser detta får själv avgöra hur lång tid som är kvar innan hedningarnas tider är fullbordade. Själv tror jag att väckelsens tid för hedningarna är förbi. Gud är i sitt Ord och detta Guds Ordet är vänt mot Kristi brud som lever idag och Israels barn. Vi väntar på bortryckelsen, medans Israel går in i en vedermöda, där alla hednaländer går i strid mot dem. Detta blir begynnelsen på tredje världskriget.

Här följer lite text som är hämtat från nätet, som belyser Israels frälsning och hedningarnas avslutning.

Det finns bara en stad som har kallats “helig” av Gud – Jerusalem (JES 52:1; JES 66:20). Ingen annan stad har kallats “vår Guds stad” (PSA 48:2) och ingen annan har utvalts av Herren. “Men Jerusalem har jag nu utvalt, för att mitt namn skall vara där…” (2 KRÖN 6:6). Herren har “…stor nitälskan för Jerusalem.” (SAK 1:14) Jesus grät till och med över Jerusalem då han förutsåg dess ödeläggelse (LUK 19:41). Det var i Jerusalem som lärjungarna mottog den Helige Ande på pingstdagen, och Evangeliet spreds först från denna stad. Jesus togs upp till himlen från Jerusalem och kommer att komma tillbaka dit igen (SAK 14:4). Jerusalem, “fridens stad”, har erövrats och återerövrats ett flertal gånger, men Guds Ord berättar för oss att Herren själv skall försvara Jerusalem vid slutet: “Men denna hemsökelse skall HERREN låta drabba alla de folk som drogo ut för att strida mot Jerusalem: han skall låta deras kött ruttna, medan de ännu stå på sina fötter; deras ögon skola ruttna i sina hålor och deras tunga skall ruttna i deras mun.” (SAK 14:12) Detta Bibelord är en indikation på det slutliga kärnvapenkriget vid slutet av vår nuvarande tidsålder. 

Hedningarnas tid 

Jerusalem utgör medelpunkten för ett stort antal profetior. Det förutsades att Jerusalem skulle komma att erövras av hedningar: “Jerusalem skall bli förtrampat av hedningarna till dess att hedningarnas tider blir fullbordade.” (LUK 21:24). Denna profetia gavs av Jesus och började uppfyllas år 70 e. Kr. när Jerusalem erövrades av romarna och alla judar antingen dödades, dog av svält eller såldes som slavar. År 638 e. Kr. erövrade muslimerna Jerusalem och bortsett från en kort period under korstågen regerade de över staden fram till 1917, när de allierade styrkorna under general Allenby befriade den. 

Profetian om Jerusalems befrielse år 1917 

Profeten Daniel gav följande anmärkningsvärda profetia när han talade om framtiden för sin hemstad Jerusalem: “Säll är den som förbidar och hinner fram till ett tusen tre hundra trettiofem dagar.” (DAN 12:4-12). År 1335 i den muslimska kalendern motsvarar år 1917, exakt det år då turkarna överlämnade Jerusalem till britterna. Profeten Haggai profeterade till och med den exakta dagen för befrielsen, nämligen den 9 december (HAG 2:15-18), och Jesaja förutsade sättet på vilket Jerusalem skulle befrias – med hjälp av flygplan (JES 31:5). För mer information, se artikeln “As Birds Flying”. Kategori B "1967 – DET SISTA DATUMET I BIBELN!" sb0096se Sida 2 Profetian om Jerusalems befrielse 1967 Ända sedan grundandet av staten Israel 1948 har de arabiska nationerna vägrat att acceptera Israel som en oberoende stat och har väntat på att slå tillbaka mot Israel. Trots att man överraskade israelerna genom att attackera på en sabbatsdag i juni 1967, och trots att man var överlägsen i antal med minst 50:1, så led araberna ett fullständigt nederlag på endast sex dagar. På mindre än tre timmar förstörde israeliska flygstridskrafter 300 egyptiska flygplan på marken. Men det mest betydelsefulla resultatet av kriget var att den gamla delen av Jerusalem, fram till dess i Jordaniens händer, kom i judisk besittning. Sålunda uppfylldes återigen häpnadsväckande bibliska profetior. Trots att detta var helt oväntat blev många kristna inte förvånade över utgången av sexdagarskriget. Två skilda profetior pekade mot 1967 som året för Jerusalems befrielse:

Daniels profetia om 2300 år

“"Huru lång tid avser synen om det dagliga offret, och om överträdelsen som kommer åstad förödelse, och om förtrampandet av både helgedom och härskara?" Då svarade han mig: "Två tusen tre hundra aftnar och morgnar; därefter skall helgedomen komma till sin rätt igen."” (DAN 8:13,14) När man ser till sammanhanget runt denna profetia ser man att det talas om en vädur med två horn (Medien och Persien; se DAN 8:20) och en bock (Grekland; DAN 8:21). “Jag såg honom (bocken) komma ända inpå väduren och störta över honom i förbittring, och han stötte till väduren och krossade hans båda horn, så att väduren icke hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till jorden och trampade på honom; och ingen fanns, som kunde rädda väduren ur hans våld.” (DAN 8:7) Denna del av profetian uppfylldes när Alexander den Store korsade Dardanellerna och gick in i Mindre Asien år 334 f. Kr. med en armé på 35 000 greker och makedonier och besegrade det väldiga Persiska imperiet. Från och med den tidpunkten skulle Palestina/Israel alltid komma att vara “förtrampat av hedningarna”, eller under kontroll av främmande nationer, vare sig det var greker, romare, saracener eller turkar. Daniel profeterade dock att den heliga platsen (Jerusalem) skulle förbli förtrampad endast i 2300 dagar. Genom att tillämpa den bibliska tidsskalan (en dag svarande mot ett år – se Hesekiel 4:6) och hålla i minnet att det inte finns något datum 0 e. Kr., så hamnar vi exakt på 1967!  

Jubelåret

“Och I skolen helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess inbyggare. Det skall vara ett jubelår för eder; var och en av eder skall då återfå sin arvsbesittning, var och en av eder skall återfå sin släktegendom.” (3 MOS 25:10) Jubelåret kännetecknades av det faktum att alla fastigheter och ägodelar gavs tillbaka till sina ursprungliga ägare, om de skulle ha blivit förlorade under tiden. Slavar skulle bli frigivna; i korthet var den en tid för att “förkunna frihet”. Om man räknar från år 1917, så skulle nästa jubelår komma att bli 1967. Är det en ren slump att Jerusalem befriades återigen det året?

Profetian om fikonträdet

“Lär av fikonträdet en liknelse: När dess kvistar blir mjuka, och löven börjar spricka ut, så vet ni, att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta, så vet, att det är nära och står för dörren. Sannerligen säger jag er: Denna generation skall inte förgås, förrän allt detta sker.” (MATT 24:32-34) Kategori B "1967 – DET SISTA DATUMET I BIBELN!" sb0096se Sida 3 När Jesus talade om de händelser som måste ske före Hans återkomst gav han tecknet om fikonträdets löv som börjar spricka ut. I Bibeln liknas Juda ofta vid ett fikonträd. Exempelvis talar Jeremia 24 om bra och dåliga fikon, där de bra fikonen var de judar som återvände till Jerusalem efter den babyloniska fångenskapen; de dåliga fikonen var de judar som beskrivs i bibelordet “På alla orter dit jag fördriver dem skall jag göra dem till en varnagel och en skräckbild för alla riken på jorden, till en smälek, till ett ordspråk och en visa, och till ett exempel som man nämner, när man förbannar.” Jesus förbannade fikonträdet som inte bar frukt (MATT 21:19), och antydde att judarna inte bar frukt heller. “…Guds rike skall tas från er och ges åt ett folk, som bär dess frukt.” (MATT 21:43) Ändå antydde Jesus att det skulle komma en tid när fikonträdets (Juda), judarnas, löv skulle spricka ut, och att denna generation skulle se Kristi återkomst. Vi lever just nu i den tiden! Grundandet av staten Israel 1948 och Jerusalems befrielse 1917 och 1967 är alla tecken på att fikonträdet lövas. Jesus kommer verkligen tillbaka snart, och ingriper under det kommande slutliga kärnvapenkriget och etablerar sitt rike på jorden, vilket kommer existera i tusen år. Tecknen kan redan ses. Är du redo? “Därför, var också ni redo, ty i den stund ni inte tänker det, kommer Människosonen… Men såsom det var på Noas tid, så skall också Människosonens tillkommelse vara. Ty såsom det var i dagarna före floden: De åt och drack, män tog sig hustrur, och kvinnor gavs åt män, intill den dag, då Noa gick in i arken och de visste intet av, förrän floden kom och tog dem bort allesammans, så skall det också vara vid Människosonens tillkommelse.” (MATT 24:44,37-39) 

Mina avslutningsord över detta ämne

Jag tror att hedningarnas tid är över. Församlingstidsåldrarna med väckelserna är slut. Varför? Det behövs inget mera i Guds Ord som ska väckas upp. Jesus Kristus är Guds Ord och bruden och Ordet är ett. Idag kan vi säga Amen till hela Guds Ord. Vi har oljan till våra lampor och väntar bara på att Jesus ska säga "Kom hit upp"

"en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader" (Efe.4:5)
Kristi brud samlas under enhet i Guds Ord, medans skökan, den katolska kyrkan samlar in sina döttrar, samfund och kyrkor, under påven och hans märke 666, 
Den tredubbla krona som varje påve kröns med, har den latinska inskriptionen "Vicarius Filii Dei", vilket betyder Guds Sons Vikarie! Talvärdet för denna titel på latin är 666. Gemensamt för skökan och hennes döttrar är att de är döpt i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn och de erkänner inte dessa titlar under namnet Jesus. De säger nej till detta bibelställe:

"Petrus svarade dem: "Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse, då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud kallar" 
(Apg.2:38-39)

Så många som Herren vår Gud kallar. Intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in.

ÄR DU DÖPT I JESU KRISTI NAMN?

Herrens välsignelse i Jesu Kristi namn.
/lärjungen
tisdag 15 september 2015

Antikrist lära


Antikrists lära kontra evangelikal kristendom

Georg Spalatin , född den 17 januari 1484, död den 16 januari 1545 i Altenburg , var en tysk reformator, Martin Luthers vän och medarbetare i reformationsverket.

Martin Luther studera profetiska Daniels bok och Uppenbarelseboken och Paulus brev till tessalonikerna där antikrist avslöjas. Spalatin skriver till sin vän: (Martin Luther)
"Jag är definitivt mer självsäker och jag kan inte tvivla på att påven är antikrist verkliga ... så ... eftersom allt precis som hans liv, gärningar, ord och bud."

Luther var inte den enda ledare av reformationen, som avslöjade identiteten av Antikrist. Hela skaran av reformatorerna avslöja den sanna naturen av påvedömet. De ingår som Thomas Cranmer, John Wycliffe, John Huss, Jerome, John Knox och många andra.
Protestanterna på Luthers tid hyste inga tvivel. Luther sade:
”Tidigare sade jag att påven var Kristi ställföreträdare. Nu hävdar jag att han är vår Herres motståndare och Djävulens apostel.”

Jag lägger ut följande länkar där Stig Andreasson predikar ang. skillanden mellan ”Katoliscism kontra evangelikal kristendom”

Var och en får avgöra skillnaden. I det fjärde ”youtube” klippet framställs katolicismen som ett system av religiös magi.

Här kan ni lyssna och se vad som skiljer fåren från getterna.

Den Romersk Katolska kyrkan har 7 sakrament, medans den Luthers evangeliska har 2 sakrament (dopet och nattvarden)

1. Dopet
2. Nattvarden
3. Boten
4. Konfirmationen
5. Ordinationen av präster
6. Äktenskapet
7. Sista smörjelsen

I den nya katolska katekesen står det i paragraf 1129:

”Kyrkan understryker att för de troende är det Nya förbundets sakrament nödvändiga för frälsningen. Den sakramentala nåden är den Helige Andes nåd given av Kristus och särskild för varje sakrament”

Vi kan konstatera att katolsk frälsningslära handlar om en sakramental frälsning.

Teologen Olav Valen-Senstad skrev följande:

”Den katolska kyrkans apologeter gör förtvivlade men fåfänga försök att bortförklara att det katolska religionssystemet är renodlad magi överförd till ”kristendom”. Varje saklig religionshistorisk undersökning av magins väsen visar oemotsägligt att katolicismen på alla väsentliga punkter är ett system av religiös magi”

Skärselden är en falsk straffanstalt, trots att synderna är förlåtna återstår straff, viket står helt i strid med Guds Ord. Sanningen är ju denna att när synderna äro förlåtna, så återstår inget mera offer. Vi behöver inte offra eller lida något mera.

Att be till döda helgon så säger skriften i Ps 49:8-9 följande:

”Men sin broder kan ingen förlossa
eller giva Gud lösepenning för honom.
För dyr är lösen för hans själ
och kan icke betalas till evig tid”

Jungfru Maria anses inom den katolska kyrkan vara född utan synd. Hon är himmelens drottning. Hon är evig jungfru.

Vad säger egentligen bibeln om synd. Jo alla människor är syndare utan undantag.
Evig jungfru då Jesus bevisligen i den grekiska texten av evangelierna hade syskon, både bröder och systrar som Josef och Maria var föräldrar till.

Vidare används Maria i sin kult som medlare i människors böner till Gud. Varför tackar då katolikerna Maria  (kan läsas på små skyltar vid statyer av henne) och inte Gud. Det är ju Gud vi ska tacka  i våra böner och inte avlida människor som alla fötts som syndare.

Nej Katolicismen är en farsot som drabbat jordens innevånare men som nu väntar på domen.

Udden ur denna lära tas då vi predikar Herren Jesu Kristi tillkommelse enl. 2 Tess.2:8

”Sedan skall ”den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse”

Tror den katolska kyrkan på att judarna är Guds utkorade egendomsfolk? Landet Israel fick det åter år 1948. De väntar på Messias och tusenårsriket.

Att predika hur Jesus kommer tillbaka  till hednaförsamlingen och Israels älskade egedomsfolk tar udden ur den  katolska läran.

Judarna väntar på Messias och han kommer tillbaka till sitt folk.

Sakarja 14:4
Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav mot söder.

Sakarja 14:9
Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.


Stig Andreasson säger följande:

Vi måste tro allt vad Gud har uppenbarat. Den katolska kyrkan hämtar de gudomliga uppenbarelserna ur den heliga Skrift och traditionen. Bibeln allena är inte tillräcklig för att lära oss vad vi måste tro, ty den innehåller inte allt, vad Gud har uppenbarat. Därför är också arvläran [traditionen] nödvändig. Den heliga Skrift och arvläran kallas de båda troskällorna. Genom den helige Andes bistånd har troskällorna oförfalskat bevarats i Kyrkan.
- Katekesen
En av reformationens huvudprinciper var ”Skriften allena.” Den principen bygger på Skriftens eget vittnesbörd,
ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger
- 1 Kor 4:6
Men den katolska kyrkan menar sig ha en annan källa till uppenbarelsekunskap, nämligen kyrkans tradition. Därför känner påvekyrkan sig fri att proklamera läror och dogmer som inte omtalas i Bibeln.
Trots att den katolska katekesen tydligt säger att Bibeln är otillräcklig som trosgrund, händer det att katolska teologer påstår att påven och kyrkan i verkligheten inte lär något annat än det som de kristna alltid har trott, ty allt vad traditionen säger finns gömt i Bibeln, menar de. Men det är svårt för dem att bevisa att de kristna alltid har trott på påvens ofelbarhet, jungfru Marias syndfrihet och himmelsfärd, för att nämna några exempel. I verkligheten blir det så att traditionen står över Bibeln – och kyrkan med dess läroämbete står över alltsammans. Jesus sa till sin samtids skriftlärde:
Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar.
- Mark 7:9
Den katolska kyrkan gör precis detsamma!
Förutom sina mångfaldiga kyrkliga traditioner har den katolska kyrkan också utökat antalet böcker i Bibeln. I tillägg till de av kyrkan godkända förklaringarna innehåller katolska biblar också Gamla testamentets apokryfiska böcker, vilka aldrig godkändes vare sig av judarna eller av den urkristna församlingen. David Hedegård skrev på sin tid att
i Gamla testamentets apokryfer finns villfarelser, och på somliga av dem har den katolska kyrkan, som jämställer dem med de kanoniska, byggt flera av sina villoläror.
På den ekumeniska arenan undviker den katolska kyrkans representanter vanligen att omtala vad som åtskiljer katolicism och evangelisk kristendom beträffande trosgrunden. Välmenande ekumener både bland katoliker och protestanter säger ofta att vi måste fokusera på det som förenar oss och inte på det som skiljer. Detta är en typisk halvsanning som leder till förvirring. Skillnaden mellan katolsk tro och evangelisk kristendom berör själva fundamentet och inte bara några periferiska småsaker. Roms kyrka anser sig ha ett ofelbart läroämbete, som själv alltid har den rätta tolkningen både av Bibeln och av sin egen tradition. Guds Ord uppmanar oss till att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.
- Jud v.4
Det betyder att den kristna tron inte ska och inte kan undergå någon förändring under tidernas gång. Ordspråksboken 30:5-6 säger,
Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn.
Detta är en fundamental biblisk sanning som inga evangeliska kristna någon gång kan ge avkall på om de vill fortsätta att vara evangeliska och göra skäl för namnet.

Katolska nattvarden – mässofftret

I den katolska katekesen står
”….gör detta till min åminnelse, gav Jesus makten till att förvandla bröd och vin till hans heliga lekamen och blod. Förvandlingsmakten har övergått från apostlarna till deras efterträdare i prästämbetet.”

Nu säger ju bibeln att försoningsoffret är givet en gång för alla.

I den katolska nattvarden, mässoffret måste det vara ett prästerskap som är trollkarlar. Dock är dessa trollkarlar dåliga på att trolla.

En katolsk kyrkofader jämförde detta under med Jesus första under, då han förvandlade vatten till vin. Men hur blir det då?
Tänk då om köksmästaren kom ut och sade följande till folket ” Jesus har förvandlat flera krukor med vin, men jag måste bara säga detta att vinet är under vattnets gestalt. Det smakar vatten men det är vin. Ni måste ha tro bara.

Nu vet ju vi evangelisk troende kristna att när Jesus förvandlade dessa krukor som var fyllda med vatten så förvandlade han det till riktigt vin, och vilket vin sen. Det godaste vinet kom sist åt gästerna.

Sammanfattning: Den antikristliga läran började med att smyga in små lögner i de första församlingstidsåldrarna. Under den mörka medeltiden var nästan allt ljus borta. Då kom Martin Luther och reformationen, med rättfärdiggörelsen. Ljuset hade återvänt tillbaka. Därefter följde Ordets väckelse med helgelsen och John Wesley. Sist kom pingstväckelsen med gåvornas upprättelse och dopet i den Helige Ande. Där slutar hedningarnas församlingstidsåldrar med hela Ordets upprättande. Anden och Ordet är ETT.

Dopet i Herren Jesu Kristi namn (Apg. 2:38-39) och Guds Ords helhet enl. Efe. 4:5
"en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.”

Motståndaren till Guds församling har i alla tider avslöjats av de sanna troende
Paulus kände till antikrist hemlighet ”Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam”
(2 Tess.2:7)
Martin Luther och reformationen kände till hemligheten.
Vi har i vår tid med Guds Ords hjälp avslöjat alla hemligheter om antikrist. När församlingen är bortryckt så kommer satan kastas in i påven fullt ut. Den katolska kyrkan är antikrists lära. Församlingen har besegrat antikrist.

Jesu Kristi frid
lärjungen